Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. IV i 5
 • Krzyż Walecznych 3x
 • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
 • Krzyż Kawalerski Polonia Restituta

Bibliografia

 • Roczniki oficerski 1924,1928,1932
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006
 • K. A. Kunert. Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944,t. 1. Warszawa 1978
 • M. Ney-Krwawicz. Komenda Główna AK 1939-1945. Warszawa 1990

Biogram

 • Ur. 27 V 1895 we wsi Nasutów pow. Lubartów, syn Józefa
  i Adeli Płós
 • IX 1906 - uczył się w Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie
  i tam w VI 1914 otrzymał świadectwo dojrzałości
 • V 1915 - powołany do armii rosyjskiej, gdzie ukończył szkołę oficerską w Kijowie
 • Brał udział jako d-ca plutonu w walkach na froncie rumuńskim
 • I 1918 - służył w I Korpusie Polskim gen. J. Dobór-Muśnickiego, a po jego rozwiązaniu w VI 1918 powrócił do Polski
 • X 1918 - studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej PW
  w Warszawie
 • XI 1918 - wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego;
  był spółorganizatorem Warszawskiego Batalionu Legii Akademickiej, z którym wyruszył na front wojny polsko-ukraińskiej; awansowany do stopnia porucznika brał udział
  w walkach o Lwów dowodząc kompanią piechoty
 • 1921 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919
 • 1 VII 1923 - awansowany do stopnia mjr piechoty; dowodzi baonem w 36 pp Legii Akademickiej
 • 1927 - pełnił funkcję komendanta rejonowego WF i PW
  przy sztabie DOK I w Warszawie
 • 1930 - rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej
  w Warszawie
 • 1932 - otrzymał tytuł naukowy oficera dyplomowanego Sztabu Generalnego WP
 • 1932 - mianowany dowódcą baonu i kwatermistrzem
  36 pp Legii Akademickiej
 • 1933 - otrzymał przydział do 70 pp w Pleszewie na stanowisko dowódcy baonu
 • 1 I 1934 - został awansowany do stopnia ppłk. dypl. piechoty
 • 1934 - został mianowany wykładowcą
 • II 1935 - mianowany dyrektorem nauk i zastępcą komendanta Centrum wyszkolenia Piechoty w Rembertowie
 • 1939 - został członkiem ZG Towarzystwa Wiedzy Wojskowej
 • 1938 - mianowany dowódcą 36 pp legii Akademickiej
 • I IX 1939 - dowodził 36 pp w składzie 28 DP; brał udział
  w obronie Modlina, został ranny
 • od 29 IX 1939 - po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej
 • X 1939 - zwolniony z obozu jenieckiego w Działdowie (zgodnie z umową kapitulacyjną)
 • w czasie okupacji pracował jako urzędnik w dziale finansowym magistratu m. st. Warszawy, mieszkał w swojej willi
  w Rembertowie
 • II 1940 - komendant oddziałów wojskowych Polskiego Związku Wolności, potem w ZWZ/AK
 • 1942 - szef Wydziału Wyszkolenia Piechoty w Oddziale III Komendy Głównej Armii Krajowej
 • 7 VIII 1944 - dowódca Grupy "Północ" (rozwiązanej
  7 IX 1944); kierował obroną Starego Miasta
 • 12 VIII 1944 - mianowany płk. dypl. piechoty
  ze starszeństwem od 11 XI 1943
 • 4 IX 1944 - został zastępcą dowódcy powstania, gen. bryg. Antoniego Chruściela, komendanta Okręgu Warszawa AK
 • 2 X 1944 - po kapitulacji powstania w niewoli niemieckiej
 • V 1945 - po odzyskaniu wolności był komendantem ośrodków po jenieckich i szefem Polskiej Misji Łącznikowej w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec
 • VI 1947 - po demobilizacji pozostał w Londynie; został współorganizatorem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, utworzonego z żołnierz 1 D Panc., Samodzielnej Brygady Spadochronowej i żołnierzy uwolnionych z niewoli
 • 1 I 1946 - na I zjeździe stowarzyszenia w Haren-Ems
  w Niemczech został wybrany prezesem jego Rady i pozostawał nim przez prawie 20 lat
 • 1946 - należał do założycieli, a od 1948 był przewodniczącym Okręgu Koła AK w brytyjskiej strefie okupacyjnej
 • 15-16 III 1947 - na I zjeździe Koła AK w Londynie wybrany
  do Rady Naczelnej
 • 1948-1949 - został wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej,
  a następnie członkiem RN i jednocześnie od 1962 członkiem Sadu koleżeńskiego Koła AK
 • 1963 - powołany w skład Rady Narodowej na uchodźstwie;
  był też przewodniczącym Komisji Krzyża AK
 • 1964 - mianowany na stopień gen. bryg. ze starszeństwem
  od 1 I 1964
 • 17 I 1974 - zmarł w Londynie
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka