Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. IV nr oo112 i kl. V
 • Krzyż Niepodległości z Mieczami
 • Krzyż Walecznych 4x, Order Polonia Restituta
  kl. 3 i 4
 • Złoty Krzyż Zasługi.

Miejsce pochówku

kwatera II C 27, rząd 2, grób 1

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie 1923,1924,1928,1932
 • T. Jurga. Obrona polski 1939. Warszawa 1990
 • T. Kryska- Karski - St. Żurakowski. Generałowie Polski Niepodległej. Warszawa 1991.
 • W. K. Cygan. Oficerowie Legionów Polskich
  1914-1817. Słownik biograficzny,
  t. I. Warszawa 2005
 • R. Rybka - K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Kraków, 2006

Biogram

 • Ur. 24 XII 1890 w Niepołomicach pow. Bochnia, syn Jana
  i Emilii z Ptaków
 • Ukończył szkołę powszechną w Kętach, potem gimnazjum klasyczne w Wadowicach, gdzie w 1911 zdał maturę
 • 1911 - 1912 - odbył jednoroczną służbę wojskową
  w 13 pp armii austriackiej
 • 1912 - studiował na Akademii Rolniczej w Wiedniu
 • 1912 - członek Związku Strzeleckiego w Wiedniu
 • VIII 1914 - po wybuchu I wojny światowej przybył na czele drużyny Związku Strzeleckiego z Wiednia do Bochni,
  gdzie wstąpił do Legionów Polskich
 • Przydzielony do 2 pp LP dowodził plutonem w 11 kompanii

 • 29 IX 1914 mianowany chor. piechoty
 • Podczas kampanii karpackiej 3 XII 1914 przeniesiony z baonem do 3 pp LP, gdzie dowodził 7 kompanią
 • 14 III 1915 mianowany ppor. piechoty,
  a 15 XII 1915 por. piechoty
 • Dowodził w tym czasie 9 kompanią 3 pp Legionów
 • Podczas bitwy pod Wołczeckiem 5 VII 1915 zostaje ciężko ranny
 • Przebywa na leczeniu szpitalnym, skąd powraca do pułku
  17 XII 1917
 • 1 XI 1916 mianowany kpt. piech. Następnie d-ca baonu
 • 15 - 16 II 1918 razem z II Brygadą przebił się przez front
  pod Rarańczą
 • III 1918 - awansowany do stopnia majora piechoty
 • 22 II 1918 wysłany z misją do Moskwy
 • VI - VII 1918 sprawował w Moskwie funkcję polskiego komendanta placu, umożliwiając rozbitkom z I, II i III Korpusu Polskiego przedostawanie się do Murmańska
 • VIII 1918 - I 1920 - dowodził oddziałami polskimi na Syberii
 • 28 XI 1918 - awansowany przez gen. J. Hallera do stopnia ppłk. piechoty
 • 4 II 1919 - do stopnia pułkownika
 • 10 I 1920 - I 1922 - po kapitulacji 5 dywizji w rejonie Krasnojarska przebywał w więzieniu sowieckim
  w Krasnojarsku, Omsku i Moskwie
 • 20 I 1922 - powrócił do kraju w drodze wymiany jeńców
 • 2 IX 1922 - 17 XII 1922 - ukończył w Rembertowie kurs wyższych dowódców
 • 18 XII 1922 - 1 V 1927 - dowodził 19 DP
 • 2 V 1927 - przeniesiony na stanowisko dowódcy Obszaru Warownego Wilno
 • 20 II 1928 - objął stanowisko d-cy 5 DP we Lwowie.
 • 1 I 1929 - mianowany gen. bryg.
 • 10 II 1931 - 15 VII 1932 - ukończył kurs Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie
 • 31 V 1935 - XI 1935 pełnił funkcję z-cy dowódcy
  OK VI Lwów, zachowując jednocześnie dowództwo 5 DP
  do 9 V 1938. Następnie do w dyspozycji Ministra Spraw Wojskowych.
 • 7 II 1939 - mianowany został komendantem głównym
  Straży Granicznej.
 • 3 IX - 28 IX 1939 - był dowódcą obrony Warszawy
 • 28 IX 1939 - po kapitulacji Warszawy w oflagach:
  VIII E Johannisbrunn, VI B Dössel i VII A w Murnau.
 • 29 IV 1945 - uwolniony przez oddziały amerykańskie
 • 1946 - mieszkał w Wlk. Brytanii, gdzie pracował jako robotnik rolny, potem prowadził farmę w Lark
 • 7 IV 1962 - zmarł w polskim szpitalu w Penley
  po 13 - miesięcznym leczeniu
 • 2004 - pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach
  w Warszawie
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka