Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. 5,4 i 3
 • Krzyż Walecznych 5x
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż AK

Miejsce pochówku

kwatera D 18, rząd L 1, grób 1

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie MSWojsk. 1924,1928,1932
 • A. Zagórski. Dział Łączności Zewnętrznej Okręgu
  AK Kraków 1943-1945. Kraków 1998r.,s. 233-235
 • A. K. Kunert. Słownik Biograficzny Konspiracji Warszawskiej 1939-1944. Warszawa 1987r.,
  t. I,s. 53-55
 • Roczniki oficerskie MSWoj. 1923, 1924, 1928, 1932
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2007

Biogram

 • Ur. 16 VI 1895 we wsi Gniewczyna Łańcucka pow. Przeworsk, syn Andrzeja, / rolnika i wójta gminy Gniewczyna / i Katarzyny z d. Słysz.
 • 1909 - działa w tajnym skautingu w Jarosławiu, w ruchu zarzewiackim
 • 1914 - ukończył z wyróżnieniem gimnazjum w Jarosławiu
 • VIII 1914 - wstąpił do Legionu Wschodniego wraz z całą drużyną skautową im. Dionizego Czachowskiego
 • IX 1914 - wobec odmowy złożenia przysięgi zostaje wcielony do armii austriackiej
 • 1915 - ukończył szkołę oficerów rezerwy
 • V 1915 - 1918 - był kolejno dowódcą plutonu, instruktorem
  w szkole podoficerskiej, potem w stopniu por. był d-cą kompanii w 90. pp; dzięki niemu pułk wraca do Jarosławia
  z bronią i sprzętem wojskowym
 • XII 1918 - służy w Wojsku Polskim; przydzielony
  na stanowisko d-cy 5 kompanii we Włocławku
  (14. pp powstał z byłego 90. pp)
 • 1919-1920 - w szeregach 14 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej; za okazane w wojnie męstwo i odwagę zostaje odznaczony Virtuti Militari kl. 5 i Krzyżem Walecznych
 • 1 VI 1919 - po wojnie zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piechoty ze starszeństwem
 • Od XII 1921 do X 1922 jest dowódcą I batalionu 14. pp
 • W X 1922 przeniesiony do 42. pp w Białymstoku, gdzie
  do IX 1923 dowodzi 3 kompanią a potem 6 kompanią
 • Służąc w WP od 1920 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie w 1923 uzyskał absolutorium.
 • X 1923 - V 1927 - służy w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie na stanowisku dowódcy kompanii
 • 1 VII 1925 - awansowany do stopnia mjr piechoty
 • V 1927 - przeniesiony na stanowisko d-cy II batalionu
  w 6 Pułku Strzelców Podhalańskich w Stryju
 • 1929 - 1931 - studiuje w Wyższej Szkole Wojennej
  w Warszawie
 • IX 1931 - IV 1932 - pracuje w kadrze W.S.Woj.
  na stanowisku wykładowcy
 • IV 1932 - X 1934 - mianowany kierownikiem kursu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie
 • 1 I 1932 - awansowany na stopień ppłk dypl. piechoty
 • X 1934 - XII 1936 - wykłada taktykę w W.S.Woj.
  w Warszawie
 • I 1937 - II 1938 - zastępca dowódcy 40. pp we Lwowie
 • III 1938 - 28 IX 1939 - dowódca 82. pp w Brześciu n/Bugiem
 • 1935 - 1937 - w komitecie redakcyjnym "Przeglądu Piechoty"
 • 1939 - dowodzi 82. pp w składzie 30. DP w Armii Łódź.
 • Uczestnik obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej
 • Przebywał w obozie jenieckim w Działdowie, skąd w końcu
  X 1939 został zwolniony na podstawie umowy kapitulacyjnej.
 • Potem pod przybranymi nazwiskami mieszkał w Warszawie m.in. przy ul. Grochowskiej, Spacerowej, Belwederskiej, Polnej
  i Grzybowskiej
 • IV 1940 - czynny w konspiracji ZWZ.
 • IV - X 1940 - szef Wydziału III / taktyczno-wyszkoleniowego/ w Komendzie Okręgu ZWZ Warszawa - Miasto
 • X 1940 - V 1941 - szef sztabu i zastępca k-dta okręgu
  płk sł. st. piechoty Zdzisława Zajączkowskiego
 • V 1941 - VIII 1944 - komendant Okręgu ZWZ-AK
  Warszawa-Miasto
 • 10 VIII 1942 - mianowany płk dypl.
 • VIII - X 1944 - dowódca całości walczących sił AK
  w Powstaniu Warszawskim
 • 14 IX 1944 - awansowany do stopnia gen. bryg.
 • IX 1944 - dowodzi nowoutworzonym Warszawskim Korpusem AK
 • X 1944 - po kapitulacji jeniec obozu w Langwasser
  k/ Norymbergi
 • II 1945 - w obozie Colditz k/ Lipska
 • V 1945 - uwolniony przez wojska amerykańskie; przebywał
  w Wielkiej Brytanii
 • VII - IX 1945 - był zastępcą Szefa Sztabu Głównego PSZ
  do Spraw Wojska /ogólnych/, następnie szefem Głównej Komisji Likwidacyjnej PSZ, a w końcu Inspektorem Komisji Likwidacyjnej
 • III 1947 - został członkiem Rady Naczelnej Koła AK
 • 1948 - po demobilizacji pozostał na emigracji w Londynie
 • 26 IX 1946 - decyzją Rady Ministrów PRL z pozbawiony został obywatelstwa polskiego, co uniemożliwiło mu planowany na 1955-56 powrót do kraju (decyzję tę uchylono nie ogłaszając publicznie)
 • 1950 - objął funkcję delegata WiN na Stany Zjednoczone, przyjął ps. "Jantar"
 • 1951 - działał w Delegaturze WiN w Londynie
 • 1952 - opracował dla WiN plan "X"
 • 1956 - wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych, osiadł
  w Waszyngtonie gdzie pracował w biurze adwokackim jako tłumacz
 • 30 XI 1960 - zmarł w Waszyngtonie i został pochowany
  na cmentarzu Doylestown w Pensylwanii
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka